Kari Kuusisto

KTM, toimitusjohtaja, Strategic Accounting Finland Oy
Yritysakatemia