Blogiarkistoon

Millainen on hyvä esihenkilö? Näitä taitoja tarvitset esihenkilötyössä – tutustu esihenkilökoulutuksiimme


Esihenkilön tehtävät organisaatioissa ja tiimeissä ovat moninaisia. Esihenkilön tehtävät muodostuvat laajoista kokonaisuuksista, jotka sisältävät erilaisia vastuita ja velvollisuuksia. Hyvä esihenkilö on muun muassa suunnannäyttäjä, motivoija, organisoija, tuloksentekijä sekä yhteisen toiminnan rakentaja. Lue lisää siitä, millaisia johtamistaitoja hyvä esihenkilö työssään tarvitsee.

Aikaisemmin saatettiin usein ajatella, että johtajaksi synnytään. Tästä ajatuksesta on kuitenkin luovuttu, ja johtaminen näyttäytyy nykyään tehtäväalueena, johon liittyviä tietoja ja taitoja jokainen voi opetella. Johtamiseen liittyvät tiedot ja taidot ovat kehitettävissä esimerkiksi esihenkilökoulutuksiin osallistumalla.

Organisaatiossa voi olla useampia johtajia ja esihenkilöitä. Työntekijän työarjessa läheisimmin mukana on useimmiten lähiesihenkilö. Alaisilla on tietysti toiveita omaa esihenkilöään ja esihenkilön johtamistaitoja kohtaan, sillä huonoa johtamista ei toivota keneltäkään.

Moni esihenkilö miettiikin, millaisia ovat hyvän esihenkilön ominaisuudet, millaisia taitoja esihenkilö työssään tarvitsee? Miten parhaiten täyttää alaisten toiveet omaa esihenkilötyötä kohtaan? Kysymykset voivat pyöriä erityisesti uuden esihenkilön mielessä, mutta hyvä esihenkilö pohtii vastauksia kysymyksiin myös esihenkilöuransa aikana. Sekä uutena esihenkilötyössä aloittaneet, että kokeneet konkarit voivat lähteä metsästämään kysymyksiin vastauksia esihenkilökoulutuksista. Esihenkilökoulutuksistamme saat uutta oppia esihenkilötyöhön.

Esihenkilön tehtävät organisaatioissa ovat monipuolisia. Esihenkilökoulutuksesta saat hyvät eväät hyvänä esihenkilönä toimimiseen.

Esihenkilön tehtävät vaativat monipuolisia taitoja

Jokainen esihenkilö haluaa tietysti olla hyvä esihenkilö, sellainen, jonka toiminta mahdollistaa ja tukee alaisten työn tekemistä sekä työhyvinvointia.

Työ esihenkilönä voi toisinaan kuitenkin tuntua haastavalta, sillä tehtävät ja tilanteet, joita esihenkilö työssään kohtaa ovat monipuolisia ja toisinaan vaativia – aina ihmisten johtamisesta hallinnollisiin tehtäviin ja kaikkea siltä väliltä. Esihenkilö on monessa mukana, ja taitorepertuaaria täytyy jatkuvasti kehittää. Esihenkilökoulutus onkin hyvä tilaisuus reflektoida omaa osaamistaan ja oppia lisää johtamisesta.

Mitä taitoja esihenkilö työssään tarvitsee?

Tänä päivänä hyvän esihenkilön ominaisuudet ovat entistä moninaisempia. Alaiset odottavat esihenkilöiltään esimerkiksi oikeudenmukaisuutta, innostamista, motivointia ja inspiroitumista, aitoutta, välittömyyttä ja rohkeutta – pitkä liuta toiveita, joiden ei heti välttämättä ajattele liittyvän esihenkilön tehtäviin.

Hyvän esihenkilön ominaisuuksiin kuuluu omien taitojen jatkuva kehittäminen. Taitoja voi ja kannattaa tietysti opiskella myös itsenäisesti, mutta esihenkilökoulutukseen osallistumalla saat asiantuntevien kouluttajien vinkit ja neuvot sekä pääset keskustelemaan ja oppimaan johtamisesta yhdessä muiden, esihenkilötyötä tekevien henkilöiden kanssa.

Esihenkilön työssään tarvitsemat taidot liittyvät muun muassa:

 • perehdyttämiseen
 • kuuntelemiseen
 • palaverikäytänteisiin
 • vaikeisiin tilanteisiin puuttumiseen ja niiden ratkaisemiseen. 

Alaisten näkökulmasta tärkeimmät johtamiseen liittyvät taidot liittyvät ihmissuhdetaitoihin, kuten kykyyn kuunnella. Hyvien ihmissuhdetaitojen avulla johtaja edistää työpaikalla myös muun muassa vuorovaikutussuhteiden syntymistä. Ihmissuhdetaitojen lisäksi johtajalle tärkeät taidot liittyvät esimerkiksi liiketoiminnallisiin, strategisiin sekä kognitiivisiin taitoihin.

Vuorovaikutustaitojen kehittämistä esihenkilökoulutuksissa

Esimiehen vuorovaikutustaitojen voidaan sanoa olevan yksi esihenkilö-alaissuhteen kulmakivistä.

Työpaikalla esimiehen odotetaan kysyvän, kuuntelevan, antavan palautetta, ottavan asioita puheeksi – kaikki vuorovaikutuksessa tapahtuvia asioita. Kehittämällä vuorovaikutustaitojasi esihenkilökoulutuksessa, saat keinoja myös vaikeiden tilanteiden läpiviemiseen.

Vuorovaikutusta voi oppia ja vuorovaikutustaitojaan kehittää. Johtamiseen liittyviä vuorovaikutustaitoja käydään läpi niin Työntekijästä esihenkilöksi – lähtölaukaus esihenkilötyöhön kuin Esihenkilökoulutus – Uusi esihenki -esihenkilökoulutuksissa. Koulutuksissa käydään läpi muun muassa vuorovaikutuksen syntymiseen ja sen luomiseen liittyviä taitoja

Vuorovaikutustaitoihin pureutumisen lisäksi koulutuksissa opit lisää myös muista, johtamiseen liittyvistä peruspilareista.

Hyvä esihenkilö kehittää johtamistaitojaan säännöllisesti esimerkiksi esihenkilökoulutuksiin osallistumalla.

Hyvä esihenkilö panostaa myös itseensä

Hyvä esihenkilö panostaa myös itseensä. Tärkeä osa esimiehen taitoja ovat myös taidot, jotka liittyvät oman itsensä johtamiseen sekä omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Johtamistyö on entistä haastavampaa, jos keinoja oman hyvinvoinnin tukemiseksi ei ole.

Tulevaisuuden esihenkilö tarvitsee työssään esimerkiksi seuraavanlaisia taitoja:

 • sosiaalista älykkyyttä ja sosiaalista vastuuta
 • kansainvälisyyttä
 • hyvinvoinnista huolehtimista.

Esimerkiksi YritysAkatemian Esihenkilökoulutus – Uusi esihenkilö -koulutuksessa käydään läpi keinoja, joiden avulla hallita stressiä, erilaisia tapoja rentoutua sekä tapoja, joiden avulla kehittää itsetuntoa.

Esihenkilökoulutuksen avulla paremmaksi esimieheksi

Meillä YritysAkatemialla on pitkä historia esihenkilötyöhön ja muuhun liiketoimintaan liittyvästä kouluttamisesta – jo yli 30 vuotta. Laadukkaaseen esihenkilökoulutukseemme osallistuminen on erinomainen tapa kehittää omaa johtamiseen liittyvää osaamistaan.

Sekä Esihenkilökoulutus – Uusi esihenkilö että Työntekijästä esihenkilöksi – lähtölaukaus esihenkilötyöhön -koulutukset sopivat lähiesimiehille, tiimivalmentajille sekä keskijohdolle. Koulutuksista saat mukaasi oppeja ja käytännön neuvoja, joiden avulla esihenkilötyösi saa hyvän alun – matkalla kohti menestyvää esihenkilötyötä.

Muutoksenhallinta – onnistu muutoksen johtamisessa -koulutus avaa muutosjohtamisen kriittiset kohdat ja kerromme, mitä esihenkilön, johtajan tai kehittäjän on hyvä tehdä ja osata, jotta eriasteiset muutokset toteutuvat ja henkilöstö motivoituu niihin.

Tutustu myös muihin esihenkilötyöhön liittyviin koulutuksiimme:

Stressi voimavaraksi ja kiireen alasajoa
Ajankäytön hallinnasta ja tehokkuudesta on tullut yhä keskeisempiä työelämätaitoja. Monen asian tekeminen yhtä aikaa – multitaskaaminen – on monelle tuttua, mutta onko se tehokasta? Ajankäyttö on yksi itsensä johtamisen taito. Kiireen tuntu syntyy mm. keskeytyksistä, jatkuvasta kokoustamisesta, multitaskaamisesta, lukemattomista sähköposteista jne. Koulutuksessa annamme sinulle vinkkejä oman kiireesi ja ajankäyttösi pohdintaan ja siihen, miten työskennellä viisaammin, ei lujemmin.

Palautuminen ja tunteiden suunta
Ensireaktion jälkeen pystymme vaikuttamaan omaan suhtautumiseemme. Se, osaammeko tunnistaa ja pysäyttää yliajattelun ja kehämäisen ajattelun ja jumittavat tunteet, ovat taitoja, joilla edistetään mentaalista/henkistä palautumista. Kaikkein oleellisinta on tunnistaa ja eritellä asiat, joihin voi itse vaikuttaa ja ne joille ei voi mitään.

Mentaalitaidot ja käytännön harjoitteita tasapainoon
Mentaaliharjoittelun tärkeys jää usein varjoon, mutta niiden voima on kiistaton, kun tavoitellaan hyvinvointia, tavoitteiden saavuttamista omassa elämässä tai erinomaista suoritusta. Psyykkisiin taitoihin kuuluu muun muassa asenne, paineensietokyky, itsetuntemus, keskittyneisyys, rentoutuminen, irti päästäminen, rohkeus, joustavuus motivaatio ja itseluottamus. 

Moderni esihenkilö
Koulutuksessa vastataan moniin kysymyksiin, kuten:

 • Mitä uusia velvoitteita oikeuskäytäntö asettaa vastuullisille esihenkilöille?
 • Mitä esihenkilön on otettava huomioon, kun hän sopii etä- ja hybridityöstä työntekijöidensä kanssa?
 • Minkälaisia ennakollisia velvoitteita lainsäädäntö asettaa vastuulliselle esihenkilölle?
 • Mitä mahdollisuuksia työaikalaissa on joustavalle työaikojen käytölle?
 • Miten antaa rakentavaa palautetta ja käsitellä vaikeita asioita?
 • Mitä voidaan sopia päättämissopimuksella?
 • Miten toimia työnantajan edustajana päättämisneuvotteluissa?
 • Miten laatia pätevä päättämissopimus juridisesti kestävällä tavalla?


Vaikuttava puhe ja esiintyminen
Vaikuttava puhe ja esiintyminen -koulutuksessa opit koukuttamaan yleisösi esityksen alusta alkaen ja vakuuttamaan heidät asiastasi. Saat hyödyllisiä työkaluja puhe-esityksen laatimiseen, vaikuttavan puhe-esityksen pitämiseen sekä esiintymisjännityksen hallitsemiseen.

Vaikuttavaa puhetaitoa ja vakuuttavaa esiintymistä tarvitset työssäsi, kun siihen kuuluu johtamista, esittelemistä, puheiden pitämistä, myymistä, kouluttamista, neuvottelemista tai opettamista.


Johdon ja esihenkilön vastuut tiedonhallinnassa
Tämän koulutuksen tarkoituksena on opastaa johtoa tiedonhallinnan järjestämisessä mm. lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Mistä tiedonhallintalaissa ja lain vaatimusten mukaan johdon ja esimiesten on huolehdittava? 

Esihenkilön taloustaidot – työkaluja yrityksen talouden ymmärtämiseen ja talousosaamisen kehittämiseen
Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja tiimipäälliköille sekä johtajille, jotka tekevät talousvaikutteisia päätöksiä.  Koulutus antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten erilaiset suunnitelmat ja toimet vaikuttavat talouteen ja tunnuslukuihin – sekä aivan erityisesti: riittävätkö rahat? 

Sitouta ja motivoi onnistuneella esihenkilöviestinnällä
Esihenkilöviestinnän webinaarissa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan esihenkilöviestintää tarkoituksenmukaisesti ja saat vinkkejä tiimin luottamuksen rakentamiseen sekä strategia- ja muutosviestintään. Opit muotoilemaan tavoitteet ja ydinviestit tiimillesi sopivalla tavalla. Käsittelemme myös erilaisia vuorovaikutustyylejä sekä sitä, miten voit hyödyntää tunneälyä ja sanatonta viestintää esihenkilötyössäsi. Lisäksi saat vinkkejä motivoimiseen sekä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen.

Tutustu esihenkilöille suunnattuihin koulutuksiimme ja varaa oma paikkasi.

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Paljon tilaa

Muutoksenhallinta – onnistu muutoksen johtamisessa

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

28.08.2024

Jukka Kataja - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Työntekijästä esihenkilöksi – lähtölaukaus esihenkilötyöhön

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja

30.08.2024

Paljon tilaa

Esihenkilökoulutus – Uusi esihenkilö

Johtaminen ja vuorovaikutus

Radisson Blu Seaside, Helsinki

Jukka Kataja ja 1 muuta

05.09.2024 - 06.09.2024

Paljon tilaa

Esihenkilökoulutus – haastavat tilanteet esihenkilötyössä

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus tai Radisson Blu Seaside, Helsinki

Jukka Kataja ja 1 muuta

19.09.2024 - 20.09.2024

Paljon tilaa

Palautuminen ja tunteiden suunta

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

26.09.2024

Paljon tilaa

Psyykkinen voima ja itsensä johtaminen – löydä sisäinen voimasi

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

26.09.2024

Katso kaikki koulutukset