Blogiarkistoon

Haastavat tilanteet esihenkilötyössä – esihenkilökoulutus antaa avaimia tilanteiden selvittämiseen

Esihenkilö kohtaa työssään monenlaista ja edessä on toisinaan tilanteita, joiden selvittäminen on haastavaa. Erityisesti haastavien tilanteiden selvittämiseksi moni johtaja voi kokea tarvitsevansa tukea. Tukea ja oppia vaikeiden tilanteiden johtamiseen saa esimerkiksi esihenkilökoulutuksesta.

Työpaikan haastavissa tilanteissa, uhan tai kriisin iskiessä, huudetaan apuun useimmiten esihenkilö. Esimiehen tehtävä on tällöin kuunnella, tehdä päätöksiä, kantaa vastuuta ja näyttää, mihin suuntaan jatketaan. Uusi, kuin myös kokeneempikin johtaja voi hioa strategiaansa haastavista tilanteista selviämiseen esimies- ja johtajakoulutuksissa.

Esihenkilö kohtaa työssään tilanteita, joiden ratkaiseminen tai joihin puuttuminen ei aina tunnu helpolta. Tilanteiden vältteleminen ei kuitenkaan auta, vaan asiat täytyy ottaa rohkeasti puheeksi, sillä hyvä esihenkilö ottaa hoitaakseen myös ikävät asiat.

Lue lisää siitä, millaisia haasteita esihenkilö voi työssään kohdata ja miten esihenkilö voi haastavissa tilanteissa toimia entistä paremmin.

Millaisia haasteita esihenkilö työssään kohtaa?

Monet esimiehen työssään kohtaamista haasteista liittyvät alaisiin. Haastavat tilanteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Perustehtävään liittyvät epäselvyydet

Perustehtävään liittyvät haasteet voivat ilmetä esimerkiksi epäselvänä toimenkuvana tai prosessina, joka johtaa siihen, että työntekijä ei pysty tekemään työtään toivotulla tavalla.

 • Vuorovaikutukseen liittyvät tilanteet, kuten kahden tai useamman väliset riidat

Vuorovaikutussuhteisiin liittyvät haasteet, jotka näyttäytyvät usein kahden tai useamman välisinä riitoina, ovat työpaikoilla yleisiä.

 • Muutostilanteisiin liittyviä

Muutostilanteiden aiheuttavat haasteet voivat liittyä esimerkiksi työnkuvan muutoksiin, työn uudelleen järjestelyyn tai yt-neuvotteluihin.

 • Työntekijän henkilökohtaiset haasteet

Henkilökohtaiset haasteet, jotka voivat näyttäytyä työpaikalla liittyvät esimerkiksi työntekijän omaan elämäntilanteeseen ja elämäntilanteen muutoksiin, kuten stressiin tai uupumiseen.

 • Työyhteisön rakenteeseen liittyvä haaste

Toimimaton ja epäselvä organisaatiorakenne luo myös omat haasteensa työyhteisöön.

Esihenkilö voi hakea oppia haastavien tilanteiden selvittämiseen esihenkilökoulutuksista.

Haastaviin tilanteisiin puuttuminen – miksi esihenkilö ei aina puutu tilanteisiin?

Jokainen johtotehtävissä oleva voi varmasti luetella tilanteita, joihin puuttuminen tai joihin reagoiminen voi tuntua heistä haasteelliselta.

Tällaisia tilanteita voivat olla muun muassa hetket, jolloin yhteisiä pelisääntöjä tai sopimuksia ei noudateta, työntekijä vaatii itselleen erityisoikeuksia, tapahtuu väärinkäytöksiä, kuten työpaikalta varastamista, valehtelua tai laiminlyöntiä.

Myös työntekijän ylilyönnit käyttäytymisessä voivat aiheuttaa ikäviä tilanteita, joita esimiehen täytyy olla ratkaisemassa.

Tilanteisiin puuttuminen voi tuntua esimiehestä epämiellyttävältä. Jos avaimia tilanteiden käsittelyyn ei ole, voi tilanne jäädä ratkaisematta. Syy sille, miksi esihenkilö ei välttämättä puutu tilanteisiin voi olla esimerkiksi se, että esihenkilö kokee tilanteeseen puuttumisen ja selvittämisen ahdistavana tai epämukavana.

Muita syitä sille, että tilanteeseen ei esimiehen tai muun johdon osalta puututa ovat esimerkiksi haluttomuus tai se, ettei tiettyjen ihmisten tekemisiin uskalleta työpaikalla puuttua. Syynä voi olla myös se, ettei ylemmältä johdolta saada riittävästi tukea. Myös pitkään jatkunut ikävä tilanne voi johtaa siihen, että esihenkilö välttelee tilanteeseen puuttumista. Tilanteen ratkaisemiseen voi vaikuttaa myös se, jos häiriön aiheuttaja tai kiusaaja on itse esihenkilö tai yrityksen omistaja.

Miten selvitä esihenkilönä haastavista tilanteista paremmin? Esihenkilötyön ja johtamisen koulutukset auttavat

Vaikeista tilanteista selviät esimiehenä paremmin, kun pohdit etukäteen haasteita, joihin johtotehtävissä saatat joutua. Haasteiden lisäksi kannattaa miettiä myös sitä, miten tilanteet parhaiten ratkeaisivat.

Erilaiset esimiestyön- ja johtamisen koulutukset tarjoavat avaimia myös haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi. “Esimieskoulutus – Haastavat tilanteet esimiestyössä”-koulutuksessa käydään monipuolisesti läpi erilaisia haasteellisia tilanteita, joita esimies voi työssään kohdata.

Esimieskoulutukseen osallistuminen onkin yksi ennakointiin ja valmistautumiseen liittyvistä keinoista, joiden avulla haastavista tilanteista selviäminen voi olla helpompaa.

Esihenkilö, ennakoi ja valmistaudu haastaviin tilanteisiin

Kuten monessa muussakin tehtävässä, myös esimiestyössä tilanteiden ennakoiminen ja niihin valmistautuminen auttavat selviämään tilanteista onnistuneemmin.

Kun esimiehellä on selkeämpi ymmärrys ja käsitys haasteista, joita hän esimiestyössään voi kokea, on niihin valmistautuminen ja niiden selvittämiseen valmistautuminen helpompaa.

“Esimieskoulutus – Haastavat tilanteet esimiestyössä”-koulutuksen aikana käydään läpi esimiestyön yleisiä haasteita, joiden lisäksi pohdit syvemmin sitä, mitkä ovat erityisesti oman esimies- ja johtamistyösi haasteita ja ongelmia.

Joskus pelkän ongelman tai haasteen määrittäminen voi olla vaikeaa. Kaikki tilanteet ovat uniikkeja ja niihin liittyy ainutkertaisia toimintatapoja. Ratkaisuvaihtoehtoja voikin olla useita, eikä ratkaisuja voi pitää lopullisina taikka yksiselitteisesti oikeina tai väärinä.

Jokaisen esihenkilön kannattaakin olla itselleen armollinen ja muistaa, että selkeitä keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi ei aina ole ja toisinaan on vain etsittävä riittävän hyvä ratkaisu.

Esihenkilökoulutus ja johtamisen koulutukset auttavat sinua ennakoimaan ja valmistautumaan haastaviin tilanteisiin.

Esihenkilö, kehitä vuorovaikutustaitojasi esihenkilökoulutuksessa

Vuorovaikutustaidot ovat yksi esimiehen tärkeimmistä taidoista, joten vuorovaikutustaitoihin kannattaa perehtyä myös haastavien tilanteiden näkökulmasta.

Haastavat tilanteet ratkaistaan vuorovaikutuksessa, joten esimiehen on hyvä kehittää itselleen jonkinlaista toimintasuunnitelmaa, jonka avulla selvitä vaikeista tilanteista.

Esimiehen kannattaa aina vaikeita tilanteita selvittämään ryhtyessään ottaa selvää tilanteen taustoista, jättää olettamatta sekä kuunnella aktiivisesti.

Vuorovaikutuksen tiellä olevat kompastuskivet voivat liittyä esimerkiksi määräilyyn, ohjailuun, varoitteluun, uhkailuun, saarnaamiseen, syyllistämiseen, valmiisiin ehdotuksiin tai neuvoihin. Kiinnitä esimiehenä huomiota myös siihen, että et vaikean paikan tullen vaihda puheenaihetta tai lyö tilanteita leikiksi. Työntekijän ei tulisi kuulla esimiehiltä moitteita, arvostelua tai nimittelyä.

Tässä muutamia vinkkejä, joiden avulla esimies voi pyrkiä selvittämään vaikeita tilanteita:

 • Kerro aina keskustelun tavoite.
 • Perustele, miksi käytös ei ole hyväksyttyä.
 • Tarkista kysymällä, onko asia ymmärretty.
 • Kuuntele, miten toinen osapuoli on asian ymmärtänyt ja käykää asiaa tarvittaessa yhdessä lisää läpi.
 • Tarkista, että teillä on yhteinen näkemys siitä, mistä puhuttiin ja mitä on sovittu.
 • Dokumentoi keskustelu

Huolehdi omasta jaksamisestasi, esimies!
Nykyajan nopea ja muuttuva maailma sekä työelämä haastavat esimiestyötä. Jatkuvat muutokset näkyvät esimerkiksi huonona ennustettavuutena ja lisäävät epävarmuutta.

Haastavia tilanteita työssään kohtaavan esimiehen on tärkeä pitää kiinni myös omasta jaksamisestaan. Esihenkilökoulutuksessa perehdytäänkin myös keinoihin, joiden avulla esimies voi edistää myös omaa työssä jaksamistaan.

On hyvä muistaa, että kaikkia haasteita esimies ei pysty selvittämään itse. Joskus tilanteet ja väärinkäytökset ovat sellaisia, että asiaa selvittämään tulee ottaa työsuhdejuristi. Toisinaan tilanteet vaativat esimerkiksi poliisille ilmoittamista. Myös tällaisten tilanteiden tunnistaminen on tärkeää.

Tutustu Esimieskoulutus – haastavat tilanteet esimiestyössä -koulutukseen ja lue lisää siitä, mitä hyötyä esimieskoulutukseen osallistumisesta on.

Olisiko tässä sinulle sopivia koulutuksia?

Paljon tilaa

Esihenkilökoulutus – Uusi esihenkilö

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

25.04.2024 - 26.04.2024

Paljon tilaa

Esihenkilökoulutus – Uusi esihenkilö

Johtaminen ja vuorovaikutus

Radisson Blu Seaside, Helsinki

Jukka Kataja ja 1 muuta

23.05.2024 - 24.05.2024

Paljon tilaa

Muutoksenhallinta – onnistu muutoksen johtamisessa

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

29.05.2024

Jukka Kataja - YritysAkatemia

Paljon tilaa

Työntekijästä esihenkilöksi – lähtölaukaus esihenkilötyöhön

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja

04.06.2024

Paljon tilaa

Esihenkilökoulutus – Uusi esihenkilö

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

06.06.2024 - 07.06.2024

Paljon tilaa

Stressi voimavaraksi ja kiireen alasajoa

Johtaminen ja vuorovaikutus

Etäkoulutus

Jukka Kataja ja 1 muuta

11.06.2024

Katso kaikki koulutukset